Intelligentie in elektriciteitsnetten (EMVT 02101)

Titel

Intelligentie in elektriciteitsnetten (EMVT 02101)

Het elektriciteitsnet is een uitermate complex systeem. De opkomst van decentrale opwekking en de liberalisering van de energievoorziening maken de vraag actueel of de hiërarchisch opgebouwde elektriciteitsnetten in de toekomst nog wel voldoen. Zijn ze in staat om de wisselende situaties te beheersen? Kunnen ze kwaliteit en betrouwbaarheid blijven garanderen? Dit stelt de ontwerpers en beheerders van netten voor fundamentele vragen, waarop wetenschappers van de Technische Universiteit Delft en Eindhoven antwoorden willen vinden.

Het huidige elektriciteitsysteem bestaat uit grootschalige elektriciteitscentrales die via een steeds verder vertakt transport- en distributienet de afnemers van stroom voorzien. Hiërarchisch opgebouwd en verticaal gestuurd. Massale invoering van decentrale energieopwekkers, zoals (micro)warmtekrachteenheden, windturbines en zonnecellen, stelt andere eisen aan het elektriciteitsnet: horizontaal opgebouwd, lokaal gestuurd en geschikt voor fluctuerend tweerichtingsverkeer. De netten moeten meer intelligentie bevatten. Dat betekent meer autonome, zelfregelende netten die adaptief reageren om continu de balans tussen vraag en aanbod te handhaven en die in staat zijn om storingen adequaat af te handelen.

De huidige hiërarchische regel- en stuurmechanismen moeten worden beoordeeld op hun effectiviteit in veranderende omstandigheden. Het is van belang nieuwe controls te ontwikkelen in samenhang met beheersbare distributienetten of zelfvoorzienende autonome netwerken. Dit impliceert een andere manier van bedrijven van die distributienetten. Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat delen van het transportnet ‘leeg’ raken doordat het merendeel van de elektriciteit in het actieve distributienet wordt opgewekt, terwijl het overige deel verder weg in andere systemen wordt gegenereerd.

Verbonden maar onafhankelijk
Tegen deze achtergrond is het project ‘Intelligentie in elektriciteitsnetten’ van start gegaan. Het uiteindelijke doel is om de toekomstige energievoorziening robuuster te maken en beter in staat om te voldoen aan de groeiende behoefte aan flexibiliteit en stuurbaarheid. ‘De centrale vraag is of je netten kunt ontwerpen die wel aan elkaar hangen maar niet van elkaar afhankelijk zijn’, aldus Wil Kling, projectleider van het programma.

‘Blijft de stabiliteit gegarandeerd? Dreigt geen overbelasting? Beheersen we spanningshuishouding? Zit de spanningskwaliteit binnen de normen? Is de vermogensbalans en daarmee de frequentie te allen tijde in orde? Op die vragen moet je antwoord krijgen. Dat is wetenschappelijk gezien al fundamenteel genoeg.’ Daartoe ontwikkelen promovendi en wetenschappers van de TU Delft en TU Eindhoven bedrijfsvoering- en ontwerpfilosofieën, simulatiemodellen, regelalgoritmen en intelligente interfaces. Met tien promovendi is dit onderzoek één van de grootste programma’s van het IOP-EMVT.

De onderzoekers concentreren zich op vier samenhangende kwesties:
• Inherent stabiele transportnetten
• Beheersbare distributienetten
• Zelfregelende autonome systemen
• Optimale power quality.

Inherent stabiele transportnetten
Dit project poogt inzicht te krijgen in wijzigende functionaliteit van de hoogspanningsnetten. Ook het ontwikkelen van strategieën en regelmethodieken voor het bewaken, besturen en beveiligen van die netten behoort tot dit thema. Het onderzoek richt zich bijvoorbeeld op de gevolgen van meer ongecontroleerde decentrale opwekking op het transportnet, in termen van stabiliteit en dynamisch gedrag. Hiermee samenhangend dringt zich de vraag op wat de consequenties zijn van de afname van het aantal grootschalige conventionele opwekkers. De onderzoekers zoeken naar oplossingen in de vorm van het regelen van de centrale en decentrale opwekking, het toepassen van vermogenselektronische of conventionele interfaces en het continu monitoren van de stabiliteit en gericht ingrijpen in het systeem. Uiteindelijk gaat het om het vinden van een optimum tussen betrouwbaarheid, bestuurbaarheid en economie.

Beheersbare distributienetten
Ook in een omgeving met veel decentrale opwekeenheden moeten distributienetten betrouwbaar zijn. Het is daarom zaak technologieën en strategieën te ontwikkelen om de distributienetten en onderdelen daarvan in verschillende modi te laten werken. Deze moeten de bedrijfsvoering en robuustheid van het totale systeem ondersteunen. Daarbij is met name de kwaliteit van de levering en spanning van belang. Lokale opwekkers zijn mogelijk in staat om zelfstandig de spanning te beheersen, de vermogensstromen te beïnvloeden en de kortsluitstromen te beperken. Het project onderzoekt bijvoorbeeld de vraag welke eigenschappen de vermogenselektronische interfaces moeten hebben. Daarnaast wordt gekeken naar de stabiliteit in het distributienet en de gevolgen van het stochastisch gedrag van de decentrale opwekkers voor de spanningskwaliteit.

Zelfregelende autonome deelnetten
Het verst gaat de situatie waarin delen van het elektriciteitsnet voor hun eigen stroomvoorziening zorgen en minimaal verbonden zijn aan andere netten. Het doel is om de noodzaak, aard en omvang van de koppelingen vast te stellen en de bedrijfsvoering daarvan te analyseren. De taak van deze koppelingen ligt in het actief beheersen, sturen en beveiligen van vermogensstromen en het handhaven van de stabiliteit en de vermogensbalans.

Optimale power quality
Als het gaat om de kwaliteit van de levering en de kwaliteit van de aangeboden spanning, is de interactie tussen het elektriciteitsnet en de aangesloten apparatuur van de klanten van belang. Het doel van het onderzoek is om alle aspecten van de spanningskwaliteit te analyseren en de afstemming te verbeteren tussen de vervuiler van de spanning enerzijds en de netbeheerder, die gerichte maatregelen moet nemen om te voldoen aan de normen, anderzijds. De opzet van een Power Quality testlaboratorium voor distributienetten maakt integraal deel uit van dit project.

Vruchtgebruik
Tien promovendi beslaan met hun vierjarig promotieonderzoek elk een deel van het onderzoeksprogramma. Samen coveren ze het hele veld waarbij het zwaartepunt ligt op elektriciteitssystemen. Doordat de onderzoekers niet gelijktijdig maar na elkaar van start zijn gegaan, kunnen ze voortbouwen op elkaars resultaten. ‘Dankzij de gespreide aanvang kunnen ze optimaal gebruik maken van de methodieken en resultaten die anderen al ontwikkeld en geboekt hebben’, aldus Pieter Schavemaker, begeleider van enkele van de Delftse promovendi, ‘ze nemen elkaars methodes, simulatiemodellen en denkwijzen over. Ze schrijven bovendien samen papers die ze op congressen presenteren.’

Relevante actuele thema’s
De resultaten uit het onderzoek zijn relevant voor beheerders van het transport- en distributienet, voor de toeleverende industrie en voor consultants. Vijftien mensen uit deze doelgroep maken enthousiast deel uit van de begeleidingscommissie. Deze bedrijven zijn niet alleen geïnteresseerd in de wetenschappelijke resultaten die zij kunnen inzetten voor verbetering van hun bedrijfsvoering, producten en adviezen. Waardevol voor de toekomst zijn bovendien de jonge mensen die aan de universiteiten met relevante actuele thema’s bezig zijn. ‘Dat draagt bij aan het voortbestaan van de sector’, aldus Kling, ‘voor de bedrijven betekent dat instroom van zeer gekwalificeerde mensen.’

Een ander belang is dat de bedrijven met dezelfde thema’s bezig zijn. De promovendi houden regelmatig presentaties bij de bedrijven zelf. Zo ontstaat een wisselwerking tussen wetenschappelijke en toegepaste kennis. Niet geheel toevallig komen drie van de promovendi uit de energiesector zelf.

De universiteiten zelf profiteren eveneens van de het programma. De wetenschappelijke output in de vorm van artikelen en papers is groot. De promovendi moeten daarnaast regelmatig hun bevindingen presenteren aan elkaar, in de eigen vakgroepen, tijdens het driemaandelijkse overleg tussen TU/e en TUD en de begeleidingscommissies. Bovendien trekt het werk studenten aan die hun afstudeerwerk willen doen op het thema intelligente netten.

Spin off
Een van de meest in het oog springende spin off’s is de Real Time Digital Simulator (RTDS), die in 2004 bij de TU Delft is geïnstalleerd en eigendom is van de twee TU’s tezamen. Dit simulatiesysteem stelt onderzoekers in staat om gebeurtenissen in het elektriciteitsnet na te bootsen en te analyseren. Zonder IOP zou de subsidie voor de RTDS nooit verkregen zijn.

Datzelfde geldt voor andere nieuwe apparatuur die de vakgroepen hebben kunnen aanschaffen, zoals bijvoorbeeld in het Power Quality laboratorium van de TU Eindhoven.

Ook het testnet van Nuon in Zuiderveld bij Lelystad is er gekomen dankzij dit programma. De vraag naar de mogelijkheid om modellen en technieken te kunnen uittesten in de praktijk, heeft Nuon ertoe aangezet een testnet te ontwikkelen. Dit testnet is een aangepast bestaand distributienet. Inmiddels maken meerdere onderzoekers daarvan dankbaar gebruik.

De conferentie ‘Future Power Systems’ van 16-18 november 2005 was ondenkbaar geweest zonder dit IOP-programma. Aan deze internationale conferentie die door de technische universiteiten samen met SenterNovem, is georganiseerd, hebben naast gerenommeerde internationale sprekers ook alle promovendi een bijdrage geleverd.

Wetenschappelijke infrastructuur
Het project bevindt zich bijna halverwege. De eerste promovendus is vier jaar geleden begonnen met zijn promotieonderzoek. Begin 2006 zal hij promoveren. De tiende promovendus is begin 2005 van start gegaan. Het duurt tot 2009 tot ook zij haar proefschrift heeft afgerond.

Op dat moment is naar verwachting de wetenschappelijke infrastructuur zodanig versterkt dat de vier betrokken vakgroepen zelfstandig met bedrijven aan de slag kunnen. De kennis moet dan zover ontwikkeld zijn dat de TU/e en TUD gerenommeerde partners worden in nationale en Europese onderzoeksprogramma’s en dat zelfs profilering als topinstituut in het verschiet komt.

Recentelijk heeft de overheid al enkele EOS-projecten aan de universiteiten toegekend die een relatie hebben met het IOP-werk en die voortbouwen op de kennis die daarin ontwikkeld is.

Promovendi en hun promotiewerk
Muhamad Reza onderzoekt de gevolgen van toenemende decentrale opwekking op de stabiliteit van het systeem. Hij zoekt naar indicatoren die uitwijzen of de stabiliteit van het transportnet in gevaar komt wanneer deze het karakter krijgt van een minder actief, ‘leeg’ net. Het gaat dan met name om het transiënte stabiliteitsgedrag door de inzet van vermogensomzetters als interface tussen decentrale opwekking en het elektriciteitsnet. Een van de indicatoren is de tijd dat het duurt voordat het transportnet instabiel wordt na een verstoring. Uit de berekeningen blijkt dat de mate van decentrale opwekking aanzienlijk moet zijn wil het net instabiel raken. Zijn onderzoek is van direct belang voor TenneT, de overheid en indirect voor de toepassers van decentrale opwekking.

George Papaefthymiou onderzoekt de gevolgen van het stochastische, onzekere karakter van de vermogenstransporten in de distributienetten. Het getransporteerde vermogen fluctueert door het wisselende aanbod van decentrale opwekkers en door schommelingen in de vraag. Zijn probabilistische methodologie heeft hij toegepast op een betrouwbaarheidsanalyse van een distributienet waarop veel windenergie wordt ingevoed. Ook heeft hij een risicoanalyse uitgevoerd voor spanningsregeling door windturbines. Het resultaat van zijn analyses is een waarschijnlijkheidsverdeling van de vermogensstromen en spanning. Zijn onderzoek is van belang voor de planners van distributienetten en indirect voor de toepassers van decentrale opwekking.

Johan Morren richt zich op intelligente interfaces tussen decentrale opwekeenheden en het net. Deze vermogensomzetters zorgen er actief voor dat spanning en frequentie op peil blijven. Een voorbeeld is een vermogenselektronische omzetter die ervoor zorgt dat windturbines door blijven draaien als in het elektriciteitsnet kortsluiting optreedt (de zogeheten fault-ride-through mogelijkheid). Ook heeft hij onderzocht of een extra regeling op een windturbine het mogelijk maakt deze meer vermogen te laten leveren op het moment dat de frequentie daalt. Dit onderzoek is van belang voor distributienetbeheerders en fabrikanten van omzetters.

Anton Ischenko onderzoekt de invloed van decentrale opwekkers op de stabiliteit van het distributienet. Tot nu richt stabiliteitsonderzoek zich vooral op transportnetten. Beveiliging en stabiliteitscontrole van het distributienetwerk moeten snel, selectief en betrouwbaar werken in geval van nood. Daartoe moeten nieuwe algoritmen, aanbevelingen voor aangepaste beveiligingen, ontwerprichtlijnen en stabiliteitscontroles ontwikkeld worden. De nadruk van zijn werk ligt op het ontwikkelen van dynamische analysemodellen. Distributienetbeheerders, software ontwikkelaars en consultants zijn in de uitkomsten geïnteresseerd.

Frans Provoost ontwikkelt kennis en inzicht in zelfsturende en zelfregelende distributienetten. Zonder maatregelen zal fluctuerende opwek leiden tot fluctuerende spanning. Onderzocht wordt hoe die fluctuaties in een normale situatie opgevangen kunnen worden en welke gevolgen dat heeft voor de bedrijfsvoering van het net. Bij gestoorde netsituaties ligt de nadruk op het beperken van de gevolgen van kortsluitingen en het snel opsporen en verhelpen van storingen. Hij onderzoekt of de koppelfunctie continu in stand moet blijven of dat koppelingen alleen aangebracht moeten worden als het noodzakelijk is. De hypothese is dat netkoppelingen vervangen moeten worden door een intelligente variant. Distributiebedrijven en fabrikanten van apparatuur hebben baat bij dit onderzoek.Andrej Jokic onderzoekt de sturing van marktpartijen om de balans tussen vraag en antwoord te handhaven in een autonoom elektriciteitsnetwerk. Hij probeert een optimale verdeling van opwekking en reservevermogen te vinden. Een tweede belangrijk item is de integratie van zelfregelende autonome netten in een spotmarkt. Jokic beschouwt op wiskundige wijze energiemarkten en autonome netwerken als dynamische systemen. Hij kijkt naar de problemen die daaruit voortvloeien en onderzoekt mogelijke oplossingen. Dit onderzoek is van belang voor de APX, elektriciteitsproducenten en TenneT.

Sjef Cobben onderzoekt de kwaliteitsaspecten van de spanning in distributienetten en de relatie met de apparatuur die daarop is aangesloten. Voor dips, harmonischen en flikker is een uitgebreid classificatiemodel ontwikkeld. Aan de hand van dit model beoordeelt hij bijvoorbeeld het aantal dips dat toelaatbaar is. Verder beoordeelt hij de afstemming tussen de randvoorwaarden in de netcode en de normen voor toestellen en installaties. Ten slotte kijkt hij naar de invloed van decentrale opwerkkers op de spanningskwaliteit. Zijn werk is relevant voor distributiebedrijven en fabrikanten van apparatuur.

Jody Verboomen houdt zich bezig met het gedrag van phaseshifters in het net. Hij heeft een theorie ontwikkeld om de invloed van deze faseverschuivers op de stabiliteit te voorspellen. De Real Time Digital Simulator heeft de juistheid van de theorie aangetoond. Bovendien berekent hij de transfercapaciteit van de Benelux voor verschillende settings van de phaseshifters. Dit thema is van belang van TenneT die aan de Duitse grens in Meeden twee dwarsregeltransformatoren heeft staan. In de toekomst plaatst Elia nog drie van deze phaseshifters in België. De vraag is hoe deze faseverschuivers op gecoördineerde wijze bedreven moeten worden teneinde de vermogensstromen optimaal te kunnen sturen. Behalve voor TenneT is dit onderwerp van belang voor fabrikanten en consultants.

Roald de Graaff kijkt naar de toepassing van vermogenselektronica in distributienetten, zoals de koppeling van netdelen via vermogenselektronische interfaces op basis van gelijkspanning. Vermogenselektronische koppelingen kunnen vermogensstromen actief beheersen, sturen en beveiligen. Het doel is om de functionaliteit van deze koppelingen te definiëren en de bedrijfsvoering ervan te analyseren. Dit onderzoek is van belang voor netbeheerders, consultants en fabrikanten.

Cai Rong richt zich vooral op het meten van spanningskwaliteit in het Power Quality laboratorium. Zij richt zich op de definitie van verschillende kwaliteitsaspecten en hun afhankelijkheden. Verder houdt ze zich bezig met de vraag in hoeverre decentrale energiebronnen invloed hebben op de kwaliteit van de spanning. Het gedrag van inverters in een vervuild net is zo’n kwestie waarin fabrikanten van apparatuur en netbeheerders zeer geïnteresseerd zijn.
Penvoerder
Prof. Ir. L. Van der Sluis
Projectleider
Prof.ir. W.L. Kling

UITVOERDERS
TUD – Electrical Power Systems (EPS)
ir. M. Reza (aio)
ir. G. Papaefthymiou (aio)
ir. J. Verboomen (aio)
dr.ir. P.H. Schavemaker
prof.ir. W.L. Kling
prof.ir. L. van der Sluis

TUD – Electrical Power Processing (EPP)
ir. J. Morren (aio)
ir. S.W.H. de Haan
prof.dr. J.A. Ferreira, M.Sc. eng

TU/e- Electrical Power Systems (EPS)
ir. A. Ischenko (aio)
ir. F. Provoost (aio)
ir. J.F.G. Cobben (aio)
ir. C. Rong (aio)
ir. R. de Graaff (aio)
dr.ir. J.M.A. Myrzik
prof.ir. W.L. Kling

TU/e – Control Systems (CS)
ir. A. Jokic (aio)
dr.ir. A.A.H. Damen
prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch

ONDERZOEKSPERIODE
Voorjaar 2002 tot medio 2009

Referentielijst

Reza, M., Van Voorden, A., Schavemaker, P. H., Paap G. C., Van der Sluis, L.: “Implementation of renewable electrical energy generation in an urban distribution network: Impacts of energy storage and demand growth”; CIRED 2003, Barcelona, Spain, 12-15 May 2003.

Reza, M., Schavemaker, P. H., Kling, W. L., Van der Sluis, L.: ”A research program on intelligent power systems: Self-controlling and self-adapting power systems equipped to deal with the structural changes in the generation and the way of consumption”; CIRED 2003, Barcelona, Spain, 12-15 May 2003.

Reza, M., Slootweg, J. G., Schavemaker, P. H., Kling, W. L., Van der Sluis, L.: “Investigating Impacts of Distributed Generation on Transmission System Stability“; IEEE PowerTech 2003, Bologna, Italy, 23-26 June 2003.

Reza, M., Papaefthymiou, G., Schavemaker, P., Van der Sluis, L.: “Potential for Transmission Lines Losses Reduction in Electrical Power System Operation with Distributed Generation“; ISSM 2003, Delft, the Netherlands, 9-10 October 2003.

J. Morren, S.W.H. de Haan, P. Bauer, J.T.G. Pierik, J. Bozelie: “Comparison of complete and reduced models of a wind turbine with Doubly-Fed Induction Generator” Proc. 10th European conference on Power Electronics and applications (EPE), Toulouse, France, 2 – 4 September 2003

J. Morren, J.T.G. Pierik, S.W.H. de Haan, J. Bozelie: “Fast Dynamic Models of Offshore Wind Farms for Power System Studies”; Proc. 4th International Workshop on Transmission Networks for Offshore Wind Farms, Billund, Denmark, 20 – 21 October 2003

Reza, M., Papaefthymiou, G., Schavemaker, P. H., Kling, W. L., Van der Sluis, L.: “Investigating Network Constraints (Congestions) of Horizontally-Operated Power Systems with Stochastic Distributed Generation”; RTDN 2005, London, United Kingdom, 15-17 February 2004.

Reza, M., Morren, J., Schavemaker, P. H., Kling, W. L., Van der Sluis, L.: “Power Electronics Interfaced Distributed Generation Units: Impact of Control Strategy on Power System Transient Stability”; RTDN 2005, London, United Kingdom, 15-17 February 2004.

Papaefthymiou, G., Tsanakas, A., Reza, M., Schavemaker, P. H., Van der Sluis, L.: “Reliability Assessment of HV/MV Transformer-Links for Distributed Power Systems Planning”; RTDN 2005, London, United Kingdom, 15-17 February 2004.

Reza, M., Morren, J., Schavemaker, P. H., Slootweg, J. G., Kling, W. L., van der Sluis, L.: “Impacts of Converter Connected Distributed Generation on Power System Transient Stability”; IEEE Young Researcher Symposium 2004, Delft, the Netherlands, 18-19 March 2004.

Papaefthymiou, G., Schavemaker, P.H., van der Sluis, L.: “Survey on the Modelling of the Uncertainty in ‘Distributed’ Power Systems”; IEEE Young Researcher Symposium 2004, Delft, the Netherlands, 18-19 March 2004.

Papaefthymiou, G., Morren, J., Schavemaker, P. H., Kling, W. L., Van der Sluis, L.; “The Role of Power Electronic Converters in Distributed Power Systems: Stochastic Steady State Analysis”, CIGRE 2005, Athens, Greece, 17-20 April 2004.

Reza, M., Papaefthymiou, G., Schavemaker, P. H., Kling, W. L., Van der Sluis, L.: “Stochastic Transient Stability of Power Systems with Distributed Energy Systems”; CIGRE 2005, Athena, Greece, 17-20 April 2004.

Reza, M., Slootweg, J. G., Schavemaker, P. H., Kling, W. L., Van der Sluis, L.”: Investigating Impacts of Distributed Generation Connection to Power Systems on the Power Systems Transient Stability; IEEE Power Engineering Society General Meeting 2004, Denver, Colorado, USA, 6-10 June 2004.

M. Reza, P. H. Schavemaker, J. G. Slootweg, W. L. Kling, and L. van der Sluis: Impact of Distributed Generation Grid Connection Strength on Power System Transient Stability”; IASTED International Conference Power and Energy Systems (EuroPES) 2004, 28-30 June 2004, Rhodes, Greece.

Papaefthymiou, G., Tsanakas A., Schavemaker, P.H., van der Sluis, L.: Design of Wind Energy Distributed Power Systems: Investigation of Stochastic Bounds Using Monte Carlo Simulation; 4th IASTED International Conference on Power and Energy Systems, Rhodes, Greece, June 28-30, 2004.

Reza, M., Schavemaker, Gibescu, M., P. H., Kling, W. L., Van der Sluis, L.; “Transient Stability Impacts of a ‘Vertical-to-Horizontal’ Transformation of Power Systems”; IEEE PowerTech 2005, St. Petersburg, Russia, 27-30 June 2005.

Papaefthymiou, G., Tsanakas A., Schavemaker, P.H., van der Sluis, L.: Design of ‘Distributed’ Energy Systems based on Probabilistic Analysis; 8th International Conference on Probability Methods Applied to Power Systems (PMAPS), Iowa State University, Ames, Iowa, September 12-16, 2004

J. Morren, S.W.H. de Haan, J.A. Ferreira: Contribution of DG units to primary frequency control; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

G. Papaefthymiou, J. Morren, P.H Schavemaker, W.L. Kling, L. van der Sluis: The role of power electronic converters as intelligent interfaces in distributed power systems: stochastic steady state analysis; CIGRE Athens Symposium, “Power Systems with Distributed Generation” Athens, Greece. 13-16 April 2005

Johan Morren, Sjoerd W.H. de Haan, J.A. Ferreira: “Contribution of DG units to voltage control: active and reactive power limitations”, in Proc. 2005 IEEE St. Petersburg PowerTecch, St. Petersburg, Russia, 27- 30 June 2005.

G. Papaefthymiou, A. Tsanakas, M. Reza, P.H Schavemaker, L. van der Sluis: Stochastic modelling and Analysis of Horizontally-Operated power systems with a high wind energy penetration; IEEE PowerTech, St. Petersburg , Rusland, 27-30 Juni, 2005

J. Morren, S.W.H. de Haan; “Ride through of wind turbines with doubly-fed induction generators during a voltage dip”; IEEE Trans. Energy Conversion, Vol. 20, No. 2, pp. 435 – 441, June 2005.

G. Papaefthymiou, P.H Schavemaker, L. van der Sluis, W.L. Kling, D. Kurowicka, R.M. Cooke: Integration of stochastic generation in power systems; 15th Power Systems Computational Conference (PSCC), Luik, België, 22-26 augustus , 2005

G. Papaefthymiou, A. Tsanakas, D. Kurowicka, P.H Schavemaker, L. van der Sluis: Probabilistic Power Flow Methodology for the modelling of Horizontally-Operated Power Systems; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

B. Kloeckl, G. Papaefthymiou: An effort to overcome the chronological modelling methods for energy storage devices; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

J. Morren, S.W.H. de Haan, J.A. Ferreira: (De-)Stabilising Effect of Power Electronic Interfaced DG Units in Distribution Networks; EPE, Dresden, Duitsland, 11-14 september, 2005

Johan Morren, Sjoerd W.H. de Haan, Wil L. Kling, J.A. Ferreira: Wind Turbines Emulating Inertia and Supporting Primary Frequency Control; IEEE Trans. Power Systems, Vol. 21, No. 1, pp. 433 – 434, Feb. 2006.

Reza, M., Rodriguez C.P., Schavemaker, P.H., Kling W.L.: Transient Stability Studies of a ‘Vertical-to-Horizontal’ Transformation of Power Systems on a Real Time Digital Simulator; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

Reza, M., Dominguez A.O., Schavemaker P.H., Kling, W.L.: Maintaining the power balance in an ‘Empty Network; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

Viawan, F., Reza, M.: The Impact of Distributed Generation on Voltage Dip and Overcurrent Protection Coordination; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

Johan Morren, Sjoerd W.H. de Haan, Wil L. Kling, J.A. Ferreira: Wind Turbines Emulating Inertia and Supporting Primary Frequency Control; IEEE Trans. Power Systems, Vol. 21, No. 1, pp. 433 – 434, Feb. 2006.

Johan Morren, Jan T.G. Pierik, Sjoerd W.H. de Haan: Inertial response of variable speed wind turbines; Electric Power Systems Research Vol. 76, pp. 980-987, June 2006

Johan Morren, Sjoerd W.H. de Haan, J.A. Ferreira: Contribution of DG units to Primary Frequency Control; European Trans. El. Power Vol. 76, pp. 980-987, June 2006.

G. Papaefthymiou: Power System Uncertainty Analysis; Doctoral Workshop on Future Energy Systems, ETH Zurich, March 2, 2006.

M. Reza, G. Papaefthymiou, W. L. Kling: Investigating Transient Stability Impacts of a ‘Vertical-to-Horizontal’ Transformation of Power Systems; 3rd IEEE Young Researcher Symposium in Electrical Power Engineering, Gent, Belgium, 27-28 April 2006.

Papaefthymiou, G., van der Sluis, L.: Modeling of Stochastic Generation in Power Systems: Principles and Fallacies; 3rd IEEE Young Researchers Symposium in Electrical Power Engineering, Gent, Belgium, April 27-28, 2006.

G. Papaefthymiou, J. Verboomen, P.H. Schavemaker, L. van der Sluis: Impact of Stochastic Generation in Power Systems Contingency Analysis; 9th International Conference on Probability Methods Applied to Power Systems (PMAPS), Royal Institute of Technology KTH, Stockholm, Sweden, June 11-15, 2006.

Johan Morren, Sjoerd W.H. de Haan, J.A. Ferreira: Primary Power/Frequency Control with Wind Turbines and Fuel Cells; Proc. IEEE PES General Meeting, Montreal, 8pp., 2006.

Muhamad Reza: Stability analysis of transmission systems with high penetration of distributed generation; Ph.D. thesis, TU-Delft, December 2006.

Reza, M., Papaefthymiou, G., Schavemaker, P.H.: An example of utilizing stochastic Approach for investigating network constraints (congestions) on horizontally-operated power systems with distributed generation; Indonesian Electrical Engineering Journal (Jurnal Teknik Elektro), 6(2) 2006, pp. 79-86.

G. Papaefthymiou: Integration of Stochastic Generation in Power Systems; PhD Thesis, Delft University of Technology, June 2007.

G. Papaefthymiou, J. Verboomen, L. van der Sluis: Estimation of power system variability due to wind power; IEEE PowerTech 2007 Conference, Lausanne, Switzerland, 1-5 July 2007.

Kloeckl B., Papaefthymiou G., Pinson P.: Probabilistic Tools for Planning and Operating Power Systems with Distributed Energy Storage; CIGRE Session, Paris, France, 24-29 August 2008.

Zonneveld P., Papaefthymiou G., Coster E.J., van der Sluis L.: Calculation of grid losses with the aid of stochastic modeling of wind turbines and loads, PSCC2008, Glasgow, UK, 14-18 July 2008.

F. Provoost, P. van Oirsouw: Fault Localisation in a MV Distribution Network; CIRED 2003, Barcelona, 2003

J.H.R. Enslin, W.T.J. Hulshorst, A.M.S.Atmadij, P.J.M. Heskes, A. Kotsopoulos, J.F.G.Cobben, P. van der Sluijs: Harmonic Interaction between Large Numbers of Photovoltaic Inverters and the Distribution Network; IEEE PowerTech 2003, Bologna, Italië, 2003

J.M.A. Myrzik, M. Calais: String and Modul Integrated Inverters for Single-Phase Grid Connected Photovoltaic Systems; IEEE PowerTech 2003, Bologna, Italië, 2003.

C.H. Liu, J.M.A. Myrzik, J.F.C. Cobben, W.L. Kling: Limitations and Utilisation of a Distribution Network with Dispersed Generators: A Practical Case Study; UPEC 2003, Greece, 2003

J.G.J. Sloot, R.J. Ritsma: Protection against fault arcs in distribution boards; ICEFA 2003, Gdansk, Poland, 2003

F. Provoost, S. Jaarsma: Inpassing decentrale opwekking; Prego bijeenkomst “Efficiënt Opereren”, Kema, Arnhem, 3 september 2003

F. Provoost: Fault localisation in an MV Distribution Network; GE Power Systems 2003 European Users Conference, September 2003.

Maarten van Riet, Frans Provoost, Frans van Erp: New intelligent features during refurbishment of substations; Developments in Power System Protection DPSP 5 t/m 8 april 2004, Amsterdam, Nederland

Frans Provoost, Johanna M. A. Myrzik, Sjef Cobben: Advantages of cables regarding network performance; Young researchers Symposium in Electrical Power Engineering, Delft, The Netherlands, 18-19 Maart 2004.

P.A.J. Freij, J.G.J. Sloot, W.L. Kling, J.F.G. Cobben: Prestatie-indicatoren voor het elektriciteitsnet; Energietechniek 3 maart 2004

J.F.G.Cobben, W.L. Kling, J.M.A. Myrzik, J.G.J. Sloot: Classification Connection Points on Aspects of Power Quality; Distribution Europe 2004, Amsterdam, The Netherlands.

J.F.G.Cobben, W.L. Kling, J.G.J. Sloot: Classification PCC on aspects of power quality; 39th International Universities Power Engineering Conference, 6-8 september 2004, Bristol Engeland.

P.A.J. Freij, J.F.G. Cobben, J.G.J. Sloot, W. L. Kling: Influences of dispersed generation on the performance of the electricity grid; 39th International Universities Power Engineering Conference, 6-8 september 2004, Bristol Engeland.

Frans Provoost, Johanna M. A. Myrzik, W.L. Kling: A new step in modelling autonomous controlled network; 39th International Universities Power Engineering Conference, 6-8 september 2004, Bristol Engeland.

J.F.G. Cobben, P.J.M. Heskes, H.H.C. de Moor: Harmonic distortion in residential areas due to large scale PV implementation is predictable, DER-Journal, January 2005.

A. Jokic, P.P.J. van den Bosch, A.A.H Damen: Autonomous Power Network; 24th Benelux Meeting on Systems and Control, Houffalize, Belgium, March 22-24, 2005

J.F.G. Cobben H. Oldenkamp W.L. Kling: “Grid-connected PV-systems and harmonics”; CIGRE, Cigre Conference on Power Systems with DG, 13.-16. April 2005 Athene, Griekenland

J.F.L. van Casteren, J.F.G. Cobben, J.H.R. Enslin, W.T.J. Hulshorst, W.L. Kling, M.D. Hamoen: A customer oriented approach to the classification of voltage dips; CIRED, Turijn, Italië, 6-9 juni, 2005

J.F.G. Cobben, W.L. Kling, P. Heskes, H. Oldenkamp: Predict the level of harmonic distortion due to dispersed generation; CIRED, Turijn, Italië, 6-9 juni, 2005

F. Provoost, A. Ishchenko, A.Jokic, J. M.A. Myrzik, W. L. Kling: Self controlling autonomous operating power networks; CIRED, Turijn, Italië, 6-9 juni, 2005

F.T.J. Van Erp, J.F.G. Rasing, M.J.M. Van Riet, F. Provoost , A.P.J. Van Deursen , P.L.J. Hesen: Modelling and live measurements of step and touch voltages at lv customers in urban areas caused by mv faults; CIRED 2005 juni 2005, Turijn, Italie

M.J.M. Van Riet, F.L. Baldinger, W.M. Van Buijtenen, F.T.J. Van Erp, F. Volberda, F. Provoost: Alternative approach for a total integrated secondary installation in mv substations covering all possible and required functions; CIRED 2005 juni 2005, Turijn, Italie

A. Ishchenko, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling: Control aspects of distribution networks with dispersed generation; IEEE Powertech 2005, juni 2005, St. Petersburg, Russia

J.F.G. Cobben, W.L. Kling: Prediction of a voltage dip-profile; UPEC, Cork, Ierland, 7-9 september, 2005

J.F.G.Cobben, M.A.J.T. Hooijmans, W.L.Kling: Behauvoir of devaices and gridcomponents in frequnecy domain; UPEC, Cork, Ierland, 7-9 september, 2005

A. Ishchenko, A.Jokic, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling: Interactive Object-Oriented Simulation of Doubly-Fed Induction Generator Wind Turbine Using Simulink; UPEC, Cork, Ierland, 7-9 september, 2005

F. Provoost, J.M.A. Myrzik, W. L. Kling: Control action in an autonomous network; UPEC, Cork, Ierland, 7-9 september, 2005

K. Agovic, A. Jokic, P.P.J. van den Bosch: Dispatching Power and Ancillary Services in Autonomous Network-based Power Systems; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

E.H.M. Wittebol, A. Jokic, P.P.J. van den Bosch: Dynamic Market Behavior of Autonomous Network based Power Systems; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

A. Ishchenko, A.Jokic, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling: Dynamic Reduction of Distribution Networks with Dispersed Generation; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

R. de Graaff, J. Myrzik, W. Kling and J. Enslin: Series controllers in distribution systems – A survey of benefits in relation to DG; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

F. Provoost, J.M.A. Myrzik , W.L. Kling: Optimized Voltage Control in Autonomously Controlled Networks; FPS2005, Amsterdam, The Netherlands

J.F.G. Cobben, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling: Power Quality aspects in a future Microgrid; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

F. Provoost, M.P.A. Geers, A. Geschiere: Distinguishing DG penetration and Normal Load in Distribution Networks; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

Frans Provoost and Peter van Oirsouw: Software Tools To Facilitate Advanced Network Operation; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

J.F.G. Cobben: Kwaliteit van de spanning; Installatiejournaal, jan 2006

J.F.G. Cobben: Kwaliteit van de spanning (2), spanningsniveau; Installatiejournaal, feb 2006

J.F.G. Cobben, J.F.L. van Casteren: Classification Methodologies for Power Quality; LPQI Magazine

Jokic, E.H.M. Wittebol, P.P.J. van den Bosch: Dynamic Market Behavior of Autonomous Network Based Power Systems; European Transactions on Electrical Power (accepted for publication).

K. Agovic, A. Jokic, P.P.J. van den Bosch: Dispatching Power and Ancillary Services in Autonomous Network-based Power Systems; FPS 2005, Amsterdam, The Netherlands, 16-18 November 2005

A. Ishchenko, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling: Model reduction of distribution networks with dispersed generation using Krylov methods; Young Researchers Symposium, april 2006, Ghent, Belgium

A. Ishchenko, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling: Dynamic equivalencing of distribution networks with dispersed generation; IEEE PES General Meeting, june 2006, Montreal, Canada

A. Ishchenko, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling: Transient stability analysis of distribution network with dispersed generation; UPEC 2006, september 2006, Newcastle upon Tyne, UK

A.Bosman, J.F.G. Cobben, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling: Harmonic modelling of solar inverters and their interaction with the distribution grid; Universities Power Engineering Conference 2006, Newcastle upon Tyne, UK, September 2006.

J.F.G. Cobben, R. Cai, W.L. Kling, J.M.A. Myrzik: The cheapest way to solve the flicker problem; Universities Power Engineering Conference 2006, Newcastle upon Tyne, UK, September 2006.

J.F.G. Cobben, W.L. Kling: Limit capacitors to prevent harmonic problems; Universities Power Engineering Conference 2006, Newcastle upon Tyne, UK, September 2006.

R. de Graaff, J. Myrzik, W. Kling, J. Enslin: Series controllers in distribution systems – Facilitating Increased Loading; UPEC2006, Newcastle upon Tyne, UK

J.F.G. Cobben: Kwaliteit van de spanning (3), harmonischen; Installatiejournaal, mei 2006

J.F.G. Cobben: Kwaliteit van de spanning (4), dips; Installatiejournaal, juli 2006

J.F.L. van Casteren, J.H.R. Enslin, W.T.J. Hulshorst, W.L. Kling. M.D. Hamoen, J.F.G. Cobben: Normalizacao e classificao a fundamentos: uma abordagem orientada ao consumidor; Qualidade da Energia,

D.A.M. Geldtmeijer, F. Provoost, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling: Transient Short-Circuit Behaviour Of Distributed Energy Sources And Their Influence On Protection Coordination; UPEC 2006 september 2006, Newcastle, UK

F. Provoost, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling: Optimizing LV Voltage Profile By Intelligent MV Control In Autonomously Controlled Networks; UPEC 2006 september 2006, Newcastle, UK

A. Jokic, P.P.J. van den Bosch: Autonomous Power Networks Based Power Systems; IFAC Symposium on Power Plants and Power Systems Control 2006, Kananaskis, Canada, June 25-28, 2006.

R.A.A. de Graaff, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling, and J.H.R Enslin: Series Controllers in Distribution Systems – Facilitating Increased Loading and Higher DG Penetration; Power Systems Conference and Exposition 2006, Atlanta, Georgia, USA, October 2006.

R. de Graaff, J. Myrzik, W. Kling, J. Enslin: Series controllers in distribution systems – Increasing Capacity And Improving Voltage Profile; Power Systems Conference and Exposition 2006, Atlanta, Georgia, USA, October 2006.

J.F.G. Cobben: Kwaliteit van de spanning (5), flikker; Installatiejournaal, november 2006

Jokic, M. Lazar, P.P.J. van den Bosch: Price-based optimal control of power flow in electrical energy transmission networks; Lecture Notes in Computer Science, Hybrid Systems: Computation and Control, Springer Verlag, 2007.

R. de Graaff, J. Myrzik, W. Kling, J. Enslin: Intelligent Nodes in Distribution Systems – Operating Concept; CIRED2007, Vienna, Austria

Frans Provoost, Johanna Myrzik, Wil Kling: Intelligent Limiting Voltage Variations In Autonomously Controlled Networks; Cired 2007, Vienna, Austria, 21 – 24 May 2007

A. Ishchenko, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling: Linearization of dynamic model of squirrelcage induction generator wind turbine; IEEE PES General Meeting, june 2007, Tampa, USA

A. Ishchenko, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling Dynamic equivalencing of distribution networks with dispersed generation using Krylov methods; PowerTech, july 2007, Lausanne, Switzerland

A. Ishchenko, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling: Dynamic equivalencing of distribution networks with dispersed generation using Hankel norm approximation; Journal Paper in IET Generation, Transmission and Distribution.

R.A.A. de Graaff, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling, J.H.R. Enslin: Intelligent Nodes in Distribution Systems – Optimizing Steady State Settings; PowerTech2007, Lausanne, Zwitserland

J.F.G. Cobben, W.L. Kling, J.M.A. Myrzik: The making and purpose of harmonic fingerprints; CIRED 2007, Vienna, Austria, 21 – 24 May 2007

J. van Casteren, J.F.G. Cobben: Harmonics: Harmonizing a shared responsibility; CIRED 2007, Vienna, Austria, 21 – 24 May 2007

J.F.G. Cobben, W.L. Kling, J.M.A. Myrzik: Classification of power quality phenomena; Journal Paper in IEEE-Transactions on Power Delivery

J.F.G. Cobben, J.M.A Myrzik, W.L. Kling, S. Bhattacharyya: Integrated approach for PQrequirements at the POC; 9th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, 9 – 11 October 2007

A. Jokic, P.P.J. van den Bosch, M. Lazar: Distributed Price-based Optimal Control of Power Systems; IEEE Conference on Control Applications, 2007

Johan Morren: Grid support by power electronic converters of Distributed Generation units; Ph.D. thesis, TU-Delft, November 2006.

A. Ishchenko: Dynamics and Stability of Distribution Networks with Dispersed Generation; Ph.D. thesis, TU-Eindhoven, Januari 2008

J.F.G. Cobben: Power Quality – Implications at the Point of Connection; Ph.D. thesis, TU Eindhoven, Juni 2008

A. Jokic: Price-based Optimal Control of Electrical Power Systems; Ph.D. thesis, TU Eindhoven, September 2007

F. Provoost: Intelligent Distribution Network Design; Ph.D. thesis, TU Eindhoven, September 2009

G.A.J. van de Wijdeven, A. Jokic, S. Weiland: Damping Oscillations in Electrical Power Systems: a Dissipativity Approach; IEEE Conference on Control Applications, 2007