Vermogensmodulatie en corona-plasma voor milieutoepassingen (EMVT 06216)

Titel
Vermogensmodulatie en corona-plasma voor milieutoepassingen (EMVT 06216)

Coronaplasma voor het reinigen van gas, water en lucht
Gepulste corona behoort tot de nieuwe generatie procestechnologie voor het reinigen van gas, lucht en water. Hiermee kunnen geuren, fijn stof en vluchtige chemische componenten in luchtstromen grotendeels worden gereduceerd.

Ook micro-organismen in lucht en water kunnen met deze procestechnologie worden geïnactiveerd en afvalwater kan ermee worden gereinigd. Inmiddels is aan de TU/e, in samenwerking met Ingenieursbureau Oranjewoud, een demonstrator ontwikkeld die in de praktijk kan worden toegepast.

Belangrijkste knelpunt bij het toepassen van coronatechnologie is de beschikbaarheid van hoogvermogen, modulerende hoogspanningsbronnen, gecombineerd met een coronareactor. Daarnaast moesten voor dit project computermodellen worden ontwikkeld, waarmee de modulatoren konden worden ontworpen en geëvalueerd.

In een eerder uitgevoerd onderzoeksproject werd gekeken naar de vereenvoudiging van het concept voor het gehele elektrische circuit. Hieruit bleek dat er vooral behoefte was aan hoogspanning met goed gecontroleerde pulsvormen. In dit project richt dr.ing. Guus Pemen zich met een promovendus en in samenwerking met ingenieursbureau Oranjewoud op betere methoden voor het maken van de pulsen.

Chemie
De corona’s bestaan uit een niet-thermisch plasma, in feite een wolk van elektronen. Middels de hoogspanningspulsen krijgen de elektronen energieniveaus tot wel 10 eV. Deze elektronen botsen met de moleculen van het te reinigen gas, waardoor een chemische reactie ontstaat. Hierbij ontstaan chemisch zeer actieve deeltjes, zoals zuurstofradicalen (met ongepaarde elektronen), die vervolgens reageren met de moleculen van de verontreinigingen, zoals koolwaterstoffen, wat oxidatie van de componenten oplevert. Voor het verkrijgen van zuurstofradicalen is het toepassen van de coronareactor veruit de beste optie gebleken. Het plasma dat ontstaat in de coronareactor is in feite een complexe samenstelling van elektrisch en chemisch actieve deeltjes.

Tijdens het onderzoek is eerst gekeken hoe de corona elektrisch in elkaar steekt. Ofwel, hoe gedraagt deze zich elektrisch en hoe is de interactie van de ontladingen met het elektrisch circuit. Dit was nodig om het juiste elektrisch circuit te kunnen ontwerpen en om de energieoverdracht vanuit de pulsbron naar het plasma goed te kunnen laten verlopen. Hiervoor werd aan de TU/e experimenteel werk uitgevoerd, het theoretische gedeelte werd door het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam uitgevoerd. Daar werden ook de modellen ontwikkeld, van waaruit Pemen c.s. konden werken en om het elektrisch gedrag te kunnen afleiden.

Multiple streamers
Het resultaat van het uitgevoerde onderzoek is dat nu duidelijk is hoe de chemische activiteit in plasma’s kan worden gemaximaliseerd. Met de modellen ontwikkeld door het CWI was het mogelijk één ontlading (streamer) perfect te modelleren. Hier vanuit wordt nu gewerkt aan modellen voor multiple (duizenden) streamers. De vele streamers hebben consequenties voor de interacties tussen de chemie en het elektrisch circuit dat ze aandrijft.

Aan de TU/e is een concept bedacht voor de vereenvoudiging van de pulsbron. Een eerste onderzoeksversie hiervan is gebouwd en getest met de coronareactor voor het verwijderen van stikstofoxide. Het systeem blijkt goed te functioneren; ook met het zeer eenvoudige elektrisch circuit worden goede ontladingen geproduceerd. Een probleem is wel de afstemming van de eigenschappen van de bron naar de reactor. Dit sluit heel nauw, omdat een kleine variatie in luchtflow, concentratie of in de spanning, direct een enorm negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het plasma. Bekeken wordt hoe met het eenvoudige bronconcept toch een breder werkgebied kan worden gecreëerd.

 

Toepassingen
Voor de coronareactor is een 10 kW-modulator nodig, die slechts een verlies kent van 5 tot 10%. De reactor waar nu aan wordt gewerkt heeft een omvang van slechts 1 m3, wat toepassing in tunnels en stallen goed mogelijk maakt. Daarmee kan tot 30.000 m3 vervuilde lucht per uur worden gereinigd. Veel bedrijven die een problemen met geuroverlast of uitstoot zullen een capaciteit tot 60.000 m3 per uur nodig hebben. Hiervoor zijn dan twee  modules nodig.

De onderzoeksdoelstelling van dit project is zo hoog mogelijke vermogens met de coronareactor te bereiken, echter, dit onderzoek moest echter een praktische demonstrator opleveren. Dit wil zeggen: met een optimale (hanteerbare) omvang, vermogen en  luchtbehandeling, evenals een optimaal elektrisch vermogen, voor een verantwoorde belasting van het milieu.

Tunnels
Samen met Ingenieursbureau Oranjewoud is een demonstrator gerealiseerd die 10.000 m3 lucht per uur kan reinigen en hiermee worden pilots gedraaid bij een aantal bedrijven. Gebleken is dat de reactor vooral geschikt is voor cocktails van geuren, bij relatief lage concentraties van 1 tot 1000 ppm. Bij het ontwikkelen van de reactor stonden efficiëntie, energiezuinigheid en een simpele constructie bovenaan.

Met Oranjewoud en hun dochterbedrijf HMVT werd een opdracht voor het demonstreren van luchtzuivering bij de Eindhovense Dommeltunnel binnengehaald. De in de tunnel aanwezige lucht wordt met de coronareactor ontdaan van stikstofdioxide en fijn stof. Hiermee wordt de werking van de reactor in de praktijk getoond. Ook wordt momenteel de haalbaarheid van implementatie bij de nog aan te leggen tunnel in de A2 bij Maastricht onderzocht.

De reactor kan ook worden toegepast voor het afbreken van vluchtige organische verontreinigingen, zoals benzeen, tolueen, fenol en styreen in lucht. De coronareactor kan daarvoor worden afgestemd op de behoefte van de gebruiker.

Een andere toepassing is het terugbrengen van emissies in de veeteelt. Zo kan met deze technologie de geur van mest, ammoniak en micro-organismen, zoals virussen, in stallen worden afgebroken.

Uitvoerders
Dr.ing. A.J.M. (Guus) Pemen (TU/e)
Dr. Zhen Liu (TU/e)
Valeria Ratushna, MSc (CWI)
Prof.dr. Ute Ebert (CWI)

Onderzoeksperiode
2007-2011

Referentielijst

Luque A, Ratushnaya V I, Ebert U: J. Phys. D: Appl. Phys. 41 234005

F.J.C.M. Beckers, W.F.L.M. Hoeben, T. Huiskamp, A.J.M. Pemen, E.J.M. Heesch: Pulsed corona demonstrator for semi-industrial scale air purification; Karlsruhe